วัดหนองจิกรี

ประวัติ วัดหนองจิกรี

วัดหนองจิกรีตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๘ เดิมมีชื่อว่า“ วัดหนองเจ็กหลี” เนื่องจากที่ตั้งวัดเดิมเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น“วัดหนองจิกรี "ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทานโพธิรัตน์ (เสรี ปญฺญาวชิโร)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๘๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๖๑ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๔ แปลง อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘. ๒๐ เมตรยาว ๑๙ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๘. ๖๐ เมตรยาว ๔๓. ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๔ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๒ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๓ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนวัดหนองจิก
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองจิกรี

พระครูนิทานโพธิรัตน์ (เสรี ปญฺญาวชิโร)

วัตถุมงคล วัดหนองจิกรี

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๒ นิ้วสูง ๙๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๒ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๒

ที่อยู่ วัดหนองจิกรี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๔ ๓๑๖๓ ๗๔๗๒