วัดหนองลาดสามัคคี

ประวัติ วัดหนองลาดสามัคคี

วัดหนองลาดสามัคคี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีนายนวน วงค์เสือ เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการณรงค์ ปิยสีโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๕๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๔๕, ๔๔๐๑๙, ๔๑๗๖๖ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลงเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๕๕ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๔๕ ๔๔๑๐๙, ๔๑๗๖๖ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๑. ๗๐ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลังเป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง วิหาร กว้าง ๑๓ เมตรยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองลาดสามัคคี

พระอธิการณรงค์ ปิยสีโล

วัตถุมงคล วัดหนองลาดสามัคคี

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ

ที่อยู่ วัดหนองลาดสามัคคี

A: เลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: