วัดดงจันทํา

ประวัติ วัดดงจันทํา

วัดดงจันท์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ สถานที่ตั้งวัดดงจันทํา เดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของหมู่บ้าน แต่เนื่องจากสถานที่นั้นเป็นที่ดอน เป็นการยากที่จะเข้าไปทําบุญในวัดเนื่องจากมีสภาพ เป็นโคลน ชาวบ้านจึงชักชวนกันย้ายวัดมาอยู่ใกล้กับลําคลอง เพราะสะดวกในการสัญจรด้วยเรือพาย นายกุล - นางสงค์ มหาโพธิ์ ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด จํานวน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๔ เมตร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๕๘๙   มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๕๙๐  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย   หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๘ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 หลัง   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๒ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดดงจันทํา

 มีพระประธานประจําอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐

ที่อยู่ วัดดงจันทํา

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘ บ้านดงจันทํา หมู่ที่ 6 ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: