วัดโบราณธรรมยิกาวาส

ประวัติ วัดโบราณธรรมยิกาวาส

วัดโบราณธรรมยิกาวาส ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๙ วัดโบราณธรรมยิกาวาสตั้งอยู่บนที่ดินวัดร้างชื่อ“ วัดป่าเรไร” เดิมชาวบ้านเรียกว่า“ วัดห้วยยาง "ตามชื่อบ้าน และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโบราณธรรมเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ และได้ทำการสร้างอุโบสถหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รายนามเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดนี้คือ ๑. พระพา                           พ.ศ. ๒๔๖๙ ถึงพ.ศ. ๒๔๗๙ ๒. พระอาจารย์ทองดี               พ.ศ. ๒๔๗๙ ถึงพ.ศ. ๒๔๘๓  ๓. พระอาจารย์ชม                 พ.ศ. ๒๔๘๓ ถึงพ.ศ. ๒๔๙๑ ๔. พระอาจารย์เนย                 พ.ศ. ๒๔๙๑ ถึงพ.ศ. ๒๔๙๗ ๕. พระอาจารย์ชิง                   พ.ศ. ๒๔๙๗ ถึงพ.ศ. ๒๕๐๒ ๖. พระอาจารย์ชิ้น                  พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึงพ.ศ. ๒๕๑๑ ๗. พระอาจารย์สวิง                 พ.ศ. ๒๕๑๑ ถึงพ.ศ. ๒๕๒๒ ๘. พระสังเวียน สมงฺคโล            พ. ศ. ๒๕๒๒ ถึงพ.ศ. ๒๕๒๕ ๙. พระครูนิเวศน์ สีลวิมล           พ. ศ. ๒๕๒๕ ถึงพ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๐. พระอธิการอำนวย กิตฺติปาโล  พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๗. ๕๐ เมตรยาว ๔๓. ๓๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการอำนวย กิตฺติปาโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวาน. ส. ๓ เลขที่ ๓๕  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ  กว้าง ๘. ๖๐ เมตรยาว ๒๔. ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินมีการครอบครอง
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์และแม่น้ำปิง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินมีการครอบครอง

วัตถุมงคล วัดโบราณธรรมยิกาวาส

พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๘๗ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้วสูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๕ 

ที่อยู่ วัดโบราณธรรมยิกาวาส

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: