วัดวังกรด

ประวัติ วัดวังกรด

วัดวังกรด ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ เริ่มสร้างวัดโดยการนำของหมื่นชื่น กลิ่นขจร ได้ชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันก่อสร้างวัดวังกรด  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร                     ยาว ๘๐ เมตร   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเมธินทร์ อินทญาโณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๘.๔๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารไม้  หอสวดมนต์ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลังนอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดวังกรด

พระอธิการเมธินทร์ อินทญาโณ

วัตถุมงคล วัดวังกรด

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๘๐ นิ้ว สูง ๒๐๐ นิ้ว  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ที่อยู่ วัดวังกรด

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: