อำเภอตากฟ้า

วัดทั้งหมดในอำเภอตากฟ้า

อำเภอตากฟ้า

วัดเขากา

เลขที่ ๑๘ บ้านเขากาหมู่ที่ ๕ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดคูหาโสภณ

เลขที่ ๑๒๕ / ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดชุมพลสามัคคีธรรม

เลขที่ ๒๔ ถนนพหลโยธินหมู่ที่ 5 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดไผ่นางเริง

เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพุนิมิต

เลขที่ ๖ หมู่ที่ 6 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดเขาบันไดกลับ

เลขที่ ๑๙ บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดคีรีวง

บ้านหนองไทร ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพลับพลาชัย

เลขที่ ๑ บ้านพลับพลาชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดเขาบัวขาว

บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดธรรมโสภณ

บ้านทรัพย์สำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดประชาสรรค์

เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ 6 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพุขมิ้น

เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดวังสำราญ

หมู่ที่ ๕ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดสุขสำราญ

เลขที่ ๑ / ๒ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดแคทราย

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดโคกขามสามัคคี

เลขที่ ๓๘ / ๑ บ้านโคกขาม ถนนตากฟ้า – ท่าตะโก หมู่ที่ ๑ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดดำรงธรรม

เลขที่ ๒๘๔ บ้านดำรงรักษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์

เลขที่ ๙๓ / ๑ บ้านบ่อบ้านเก่า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดบ้านใหม่สามัคคี

เลขที่ ๑๓๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพุสว่าง

เลขที่ ๒ / ๑ บ้านพุมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดล้ำเจริญ

หมู่ที่ ๒ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดสระเกตุโมลี

เลขที่ ๒๐๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดสุขสันต์สามัคคี

เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดหนองรั้ว

เลขที่ ๑๙๙ บ้านหนองรั้ว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดอุดมธัญญา

เลขที่ ๙ / ๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดอุดมพร

เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดชอนทุเรียน

บ้านชอนทุเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดชอนพลูวราราม

หมู่ที่ ๑ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดไตรคีรีวราราม

เลขที่ ๑๙๙ บ้านไตรคีรี หมู่ที่ 5 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดโป่งสังข์สามัคคี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดไผ่เจริญ

บ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพุนกยูง

ตั้งอยู่เลขที่ ๗ / ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพุเม่น

ตั้งอยู่เลขที่ ๙ บ้านพุเม่น หมู่ที่ ๓ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดซับไพรเงิน

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ / ๑ บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดถ้ำธรรมรัศมี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๑ บ้านลำพยนต์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดถ้ำพรสวรรค์

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๐ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดเทพพนม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพุนาค

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดลำพยนต์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ / ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดศรีเจริญธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗ / ๔ บ้านน้ำวิ่ง ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดหนองพิกุล

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดห้วยลำไย

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดตากฟ้า

๓๕๙ บ้านากฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดเขาชายธงวราราม

เลขที่ ๓๒ หมู่ ๒ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์