วัดอมรประสิทธิ์

ประวัติ วัดอมรประสิทธิ์

วัดอมรประสิทธิ์ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๖ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง สภาพแวดล้อมเป็นที่นาของชาวบ้านเดิมมีนามว่า“ วัดโปร่งดินแดง” เพราะมีดินโปร่งสีแดง โดยมีนายขำ นางเล็ก บริจาคที่ดินให้สร้างวัด และมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๔๙๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๖ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิเทศธรรมประสิทธิ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓๒ งาน อุโบสถ  กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดอมรประสิทธิ์

พระครูนิเทศธรรมประสิทธิ์

วัตถุมงคล วัดอมรประสิทธิ์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๘ มีพระพุทธรูป ปางมารวิชัย

ที่อยู่ วัดอมรประสิทธิ์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓ ๒ บ้านโปร่งดินแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: