วัดหนองเสือ

ประวัติ วัดหนองเสือ

 วัดหนองเสือ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ ชาวบ้านได้อพยพเพราะเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมทำให้ชาวบ้านทำมาหากินไม่ได้ มาอยู่ที่วัดหนองเสือ ตั้งแต่นั้นมา จนถึงปัจจุบันชาวบ้านได้ตั้งชื่อว่าวัดหนองเสือ  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการจ๊อด ปิยธมโม 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา  มีที่ธรณีสงฆ์ เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๓๓  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสง จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้  วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ มตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็นอาคารไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองเสือ

พระอธิการจ๊อด ปิยธมโม

วัตถุมงคล วัดหนองเสือ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๔๙ นิ้วสู ง ๑๘๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗

ที่อยู่ วัดหนองเสือ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: