วัดศรีอัมพวัน

ประวัติ วัดศรีอัมพวัน

วัดศรีอัมพวัน ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๓ วัดศรีอัมพวัน (ดอนม่วง) ได้สร้างวัดโดยกลุ่มชาวบ้านรุ่นแรกที่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหมู่บ้านขึ้น และตั้งชื่อหมู่บ้านว่าดอนม่วงและได้สร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้น เพื่อให้เป็นที่พักของพระภิกษุ เดิมตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน และได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “ วัดศรีอัมพวัน”   การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน น. ส. ๓ เลขที่ ๑๗๕ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๑  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทุ่งนาซาวบ้าน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดศรีอัมพวัน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๖๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๑ 

ที่อยู่ วัดศรีอัมพวัน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๖๒ ๔๑๐๒