วัดหนองเนิน

ประวัติ วัดหนองเนิน

วัดหนองเนิน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ ตลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวันชัย จรณธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน 60 ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จํานวน 6 หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารไม้ ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารไม้  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนบ้านหนองเนิน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองเนิน

พระอธิการวันชัย จรณธมฺโม

วัตถุมงคล วัดหนองเนิน

มีพระประธานประจําอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง 60 นิ้ว สูง ๘๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้ว สูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗

ที่อยู่ วัดหนองเนิน

A: หมู่ที่ ๔ ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๖ -๙๒๐๔