วัดศรีกัลยาณนิคม

ประวัติ วัดศรีกัลยาณนิคม

วัดศรีกัลยาณนิคม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๒๐ ได้เริ่มสร้างวัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ. ศ. ๒๔๙๓ ผู้ริเริ่มสร้างวัด คือ หลวงปู่ท้าว กลฺยาโณ ท่านได้ธุดงค์ผ่านมาบริเวณนี้ และมีนิมิตว่า สถานที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของญาติโยม ต่อมามีประชาชนมาอาศัยอยู่ ๓ ครอบครัว หลวงปู่ท้าวได้ชักชวนญาติโยมให้จับจองที่ทำกินในบริเวณนี้  ต่อมา ปีพ. ศ. ๒๕๐๐ ประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธา หลวงปู่ท้าวจึงพร้อมใจกันสร้างศาลาการเปรียญถวาย ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร แล้วเสร็จในปี พ. ศ. ๒๕๐๘ รวมใช้เวลาในการก่อสร้าง ๓ ปี และได้ใช้เป็นสถานที่เรียนหนังสือแก่เด็ก ๆ ตลอดถึงได้สร้างกุฏิสงฆ์อีก ๑ หลัง ชาวบ้านจึงได้จัดตั้งเป็นที่พักสงฆ์หลวงปู่ท้าวตั้งชื่อว่า “ วัดศรีกัลยาณนิคม ” (ตามชื่อฉายาของท่านหลวงปู่ท้าวนามเดิมท่านมีชื่อว่าสีกาฉายากลยาโณ) และได้พัฒนาวัดเรื่อยมาโดยสร้างเสนาสนะมีกุฏิและหอฉันชาวบ้านจึงได้ขออนุญาตสร้างวัดและจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นชื่อว่า  “ บ้านวัด” ที่ตั้งชื่อเพราะว่าวัดได้ตั้งขึ้นมาก่อนที่จะตั้งหมู่บ้าน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๕๔   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิคมภัทรกิจ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๐๕   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้    หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้ 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางหลวงแผ่นดินสายลาดยาวเขาชนกัน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดศรีกัลยาณนิคม

พระครูนิคมภัทรกิจ

ที่อยู่ วัดศรีกัลยาณนิคม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๙๒ ๙๐๙๑