วัดโพธิ์ประสาท

ประวัติ วัดโพธิ์ประสาท

 วัดโพธิ์ประสาท ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙   พ. ศ. ๒๔๙๔ นายแก้ว อ่ำผ่อง เข้ามาจับจองที่ดินเพื่อประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพดและละหุ่ง ถั่วเหลือง บริเวณต้นไม้สูงใหญ่ มีกิ่งก้านใบอยู่ที่ช่วงปลาย ซึ่งต้นไม้นี้ทุกคนเรียกว่า “ ต้นโพธิ์ประสาท” ขึ้นอยู่บริเวณลำห้วย นายแก้ว อ่ำผ่อง ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด โดยชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเสนาสนะให้เหมาะสมกับเป็นที่พำนักของพระภิกษุ โดยมีหลวงตาอุ่น เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เขตวิสุงคามสีมา                   กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๕. ๓๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวุตถ์โพธิกิจ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ น.ส. ๓ เลขที่ ๕๔๙   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๕.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารไม่  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐. ๔๐ เมตร ยาว ๒๑.๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๗ หลัง    วิหาร กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๐. ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำห้วย
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนโพธิ์ประสาท
  • ทิศตะวันตก: จดทางและลำห้วย

เจ้าอาวาส วัดโพธิ์ประสาท

พระครูนิวุตถ์โพธิกิจ

วัตถุมงคล วัดโพธิ์ประสาท

มีพระประดานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๔ นิ้ว สูง ๑๐๐นื้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ที่อยู่ วัดโพธิ์ประสาท

A: ตั้งอยู่บ้านโพธิ์ประสาท หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: