วัดป่าแก้วนิมิต

ประวัติ วัดป่าแก้วนิมิต

วัดป่าแก้วนิมิต ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนายสมพร ประคำศรี เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและตั้งวัดโดยใช้นามว่า “ วัดป่าแก้วนิมิต”   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมใจ จิตฺตทนฺโต 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน สปก. ๔-๓๑ ก.  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓. ๕๐ เมตร ยาว ๒0. ๖๐ เมตรสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดป่าแก้วนิมิต

พระอธิการสมใจ จิตฺตทนฺโต

ที่อยู่ วัดป่าแก้วนิมิต

A: ตั้งอยู่บ้านยอดห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: