วัดบวรประชาสัคค์

ประวัติ วัดบวรประชาสัคค์

วัดบวรประชาสัคค์ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๐ เดิมเรียกว่า“ วัดหนองบอน” โดยมีนายโฉง นางจับธรรมชาติ บริจาคที่ดิน และดำเนินการจัดสร้างวัดร่วมกับนายรัตน์ และประชาชนในหมู่บ้านนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๐๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตรรายนามเจ้าอาวาสจากอดีตถึงปัจจุบันมี ๖ รูป ๑. พระสาย                          ปกครองปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ๒. พระอาจารย์เถ วุตธมฺโม         ปกครองปีพ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๘๘ ๓. พระเฉลิม                         ปกครองปีพ.ศ.๒๔๘๙ ๔. พระเซ็น                          ปกครองปีพ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๘ ๕. พระครูสมุห์แก้ว อตฺตทีโป       ปกครองปีพ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๒๓ ๖.พระอธิการสมชาติ มหาปุญฺโญ   ปกครองปีพ.ศ. ๒๕๒๔ ๗. พระอธิการเณร ปญฺญาวโร      ปกครองปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ๘. พระอธิการฉลอง รตนโชโต      ปกครองตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา การศึกษา        โรงเรียนประถมศึกษามาตั้งอยู่ในวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการฉลอง รตนโชโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๙๗ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑ / ๕๖๕๗๙-๒ / ๓๕๗๔๓  อุโบสถ  กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๒ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์และติดคลองหนองกระโดน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์และติดคลองหนองกระโดน

เจ้าอาวาส วัดบวรประชาสัคค์

พระอธิการฉลอง รตนโชโต

วัตถุมงคล วัดบวรประชาสัคค์

มีพระประธานประจำอุโบสถปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๕๗ นิ้วสูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางห้ามญาติ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๐ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ที่อยู่ วัดบวรประชาสัคค์

A: ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน บ้านหนองบอนหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๙ ๐๔๖๐ ๕๒๙๐