วัดหนองปลาไหล

ประวัติ วัดหนองปลาไหล

วัดหนองปลาไหล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเนาว์ จนฺทาโภ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๖๒  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๓ เมตรยาว ๑๕ เมตร  สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองปลาไหล

พระอธิการเนาว์ จนฺทาโภ

วัตถุมงคล วัดหนองปลาไหล

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ 

ที่อยู่ วัดหนองปลาไหล

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: