วัดหนองจิกทรายมูล

ประวัติ วัดหนองจิกทรายมูล

วัดหนองจิกทรายมูล ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๒ เรียกนามวัดตามชื่อของหมู่บ้านต่อมา พ. ศ. ๒๔๘๕ เกิดสภาวะสงครามทำให้วัดขาดการพัฒนาทำนุบำรุง จนถึงสมัยพระสมุห์สีห์ อจลสทฺโธ มาปกครองดูแลวัด ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๒๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรุติวิเชียร เจ้าคณะตำบลชุมตาบง

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗๓
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดหนองจิกทรายมูล

พระครูนิรุติวิเชียร

วัตถุมงคล วัดหนองจิกทรายมูล

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธนิมิต ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๗๖ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางดีดน้ำพระมนต์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๔๖ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔

ที่อยู่ วัดหนองจิกทรายมูล

A: เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
T: