วัดเนินขี้เหล็ก ( สุสาน )

ประวัติ วัดเนินขี้เหล็ก ( สุสาน )

วัดเนินขี้เหล็ก ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ วัดเนินขี้เหล็กตั้งอยู่ในดงป่าสักและอยู่ในที่ดินของนางสวรรค์ ยศสมบัติเมื่อประมาณปี พ. ศ. ๒๕๔๕ นางสวรรค์ ยศสมบัติ ได้ทำการขุดที่ดินบริเวณป่าสัก และได้ขุดพบโครงกระดูกและวัตถุโบราณเป็นจำนวนมากอยู่ในบริเวณดงป่าไม้สักและให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีทำการตรวจสอบพบว่ามีอายุราว ๒๐๐๐ ปี นางสวรรค์ยศสมบัติจึงได้ยกที่ดินซึ่งมีจำนวน ๖ ไร่ ๔๖ ตารางวา ให้ทำการก่อสร้างวัด โดยได้นิมนต์พระเร่ง สนฺตจิตฺโต เป็นผู้นำสงฆ์ในการก่อสร้างวัด โดยชาวบ้านส่วนหนึ่งเรียกว่าที่พักสงฆ์สุสานสองพันปี และเรียกว่าที่พักสงฆ์บ้านล่องหอยมาเป็นเวลานาน จนถึงปี พ. ศ. ๒๕๕๓ โดยยกที่พักสงฆ์บ้านล่องหอยเป็นวัดที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาโดยมีนามว่า “ วัดเนินขี้เหล็ก” และในปีเดียวกันนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พระเร่ง สนฺตจิตฺโต ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดเนินขี้เหล็กขึ้นเป็นรูปแรก  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเร่ง สนฺตจิตฺโต 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๓ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กฃ  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเนินขี้เหล็ก ( สุสาน )

พระอธิการเร่ง สนฺตจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดเนินขี้เหล็ก ( สุสาน )

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ 

ที่อยู่ วัดเนินขี้เหล็ก ( สุสาน )

A: ตั้งอยู่บ้านล่องหอย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: