วัดบางปราบ

ประวัติ วัดบางปราบ

วัดบางปราบ ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๘ เดิมมีนามว่า“ วัดศรีศิรินทร์”  “ วัดบางปราบ ” ชาวบ้านเรียกว่า “ วัดใหม่ ” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ. ศ. ๒๕๑๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ได้ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ. ศ. ๒๕๑๙   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระประมาณ เขมเปโม 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๘๕   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๕. ๖๐ เมตร ยาว ๔. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐. ๕๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารไม้  หอสวดมนต์ กว้าง ๙. ๓๐ ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๖   กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง     นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินมีการครอบครองสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
  • ทิศใต้: จดที่ดินมีการครอบครองถนนทางหลวงจังหวัด
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินมีการครอบครองถนนทางหลวงจังหวัด
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินมีการครอบครองถนนสายเอเชีย

เจ้าอาวาส วัดบางปราบ

พระประมาณ เขมเปโม

วัตถุมงคล วัดบางปราบ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๙ 

ที่อยู่ วัดบางปราบ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ บ้านใหม่ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: