วัดพุชะพลูใต้

ประวัติ วัดพุชะพลูใต้

วัดพุชะพลูใต้ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มกราคมพ. ศ. ๒๕๔๒ วัดพุชะพลูใต้ชาวบ้านจะเรียกตามชื่อบุคคลผู้ถวายที่ดินให้วัด คือ นายเหลือ เป็นวัดตาเหลือ หรือบางที่เรียกว่าวัดพุชะพลูเรียกตามชื่อหมู่บ้านที่มีต้นชะพลูเป็นจำนวนมากขึ้นอยู่หลังวัดในปัจจุบัน หรือบางที่เรียกตามชื่อวัดเก่าว่า วัดบุปผาสวรรค์ โดยมีนายจรูญโพธิ์กลิ่น เป็นผู้เริ่มสร้างวัดนี้ ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๙ รายนามเจ้าอาวาสมีดังนี้ รูปที่ ๑. หลวงพ่อวันชัย    อติพโล  พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑ รูปที่ ๒. หลวงพ่อไว                 พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ รูปที่๓.หลวงพ่อสมพงษ์              พ. ศ.๒๕๓๓-๒๕๔๐ รูปที่ ๔. พระอธิการบุญยก ปภงฺกโร          พ. ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕ รูปที่ ๕. พระอาจารย์วันชัย ชยธมฺโม         พ. ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐ รูปที่ ๖. พระปลัดพหัสชัย ปญฺญาวชิโร       พ. ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการพหัสชัย ปญฺญาวชิโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๒๐๒ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง วิหาร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๖ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๔ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๑ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดกับทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดกับที่ดินนายเหลือ
  • ทิศตะวันออก: จดกับทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดกับที่ดินของนายเหลือและทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดพุชะพลูใต้

พระอธิการพหัสชัย ปญฺญาวชิโร

ที่อยู่ วัดพุชะพลูใต้

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านพุชะพลูใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: