วัดหนองกระสังข์

ประวัติ วัดหนองกระสังข์

วัดหนองกระสังข์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ เริ่มสร้างวัดขึ้น เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๐ โดยมีผู้นำคือครูบาชบา พระธุดงค์มาจากภาคเหนือ นายฮวด และชาวบ้านร่วมกันบริจาคที่ดิน เพื่อสร้างวัดและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิสัยปริยัติกิจ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๑๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังห้องน้ำ ๒๕ ห้อง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองกระสังข์

พระครูนิสัยปริยัติกิจ

วัตถุมงคล วัดหนองกระสังข์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้วสูง ๖๐ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปปางเลไลย์ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๖, พระพุทธรูปสูงประมาณ ๙ ศอกสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๔, พระสิวลีสูง ๓ ศอกสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕

ที่อยู่ วัดหนองกระสังข์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านหนองกระสังข์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: