ประวัติ วัดยาง

วัดยาง ตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มสภาพเป็นไร่นา พ.ศ.๒๕๑๒ หลวงพ่อจำรัส ได้ริเริ่มสร้างวัดโดยชักชวนชาวบ้านทำการก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นมาใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๒ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมเกียรติจนฺทวณฺโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๒๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๙๒๘ ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดยาง

พระสมเกียรติจนฺทวณฺโณ

วัตถุมงคล วัดยาง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ 

ที่อยู่ วัดยาง

A: ตั้งอยู่บ้านวัดยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: