วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม

ประวัติ วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม

วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๕ เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดทางแยก โดยมีผู้บริจาคที่ดินคือ นายสะอาด ทัพศิริ เนื้อที่ ๓ ไร่นายหนู บุญน้อย เนื้อที่ ๒๕ ตารางวา นายชุบ นางยุพิน โพนาดำ เนื้อที่ ๑ งาน และที่ดินจัดซื้อเพิ่มเติมวัดนี้มีชื่อเดิมเรียกว่า“วัดหนองกระทุ่ม” ตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมาประมาณพ.ศ. ๒๔๙๔ ชาวบ้านร่วมใจกันทำถนนเข้าหมู่บ้าน โดยแยกมาจากถนนสายเอเชีย (สายพหลโยธิน) ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่าบ้านถนนทางแยก และเรียกว่าวัดถนนแยก ตามไปด้วย ต่อมาพระนิทานโพธิวัตร เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนั้น ประมาณพ.ศ. ๒๕๐๒ ได้เปลี่ยนนามวัดให้ใหม่เป็น วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๑   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการชาญ ถิรธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๙๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑ / ๕๖๕๗๙-๒ / ๓๕๗๔๓ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๕ ตารางวา อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง วิหาร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๕ กว้าง ๕ เมตรยาว ๘ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๓ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

เจ้าอาวาส วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม

พระอธิการชาญ ถิรธมฺโม

วัตถุมงคล วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๗๒ นิ้วสูง ๑๐๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ที่อยู่ วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนพหลโยธินหมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๙ ๐๔๖๐ ๕๒๙๐