วัดทับกฤชเหนือ

ประวัติ วัดทับกฤชเหนือ

วัดทับกฤชเหนือ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔ โดยมีนายอินทร์ นางสัมฤทธิ์ ปานขำ ได้ถวายที่ดินสร้างวัดเดิมมีชื่อว่า วัดย่านสวาย ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำน่าน และได้ย้ายมาสร้างใหม่ ณ ที่ปัจจุบันในสมัยของหลวงพ่อรอด โกสโล เป็นเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่วัดมีโรงเรียนประถมของทางราชการตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิเวศน์บวรกิจ (นุตร์อนุตฺตโร)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งานโฉนดที่ดินน.ส. ๔ เลขที่ ๔๒๕๐ โฉนดที่ดิน น.ส. ๔ ก. เลขที่ ๔๒๕๑

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดลำน้ำน่าน

เจ้าอาวาส วัดทับกฤชเหนือ

พระครูนิเวศน์บวรกิจ (นุตร์อนุตฺตโร)

วัตถุมงคล วัดทับกฤชเหนือ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๓ นิ้วสูง ๑๕๐ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๐ นิ้วสูง ๒๓๐ นิ้ว

ที่อยู่ วัดทับกฤชเหนือ

A: บ้านทับกฤชหมู่ที่ ๕ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: