วัดหนองกลอย

ประวัติ วัดหนองกลอย

 วัดหนองกลอย ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๕ เมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๔ ประชาชนร่วมกันจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ โดยมีนายยม แสวงยิ้ม เป็นผู้ยกที่ดินเพื่อสร้างวัด และได้รับการทำนุบำรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับอนุญาตตั้งวัดเป็น “ วัดหนองกลอย ” เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร   การศึกษา มีโรงเรียนวัดหนองกลอย (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุวรรณ อโสโก 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๗๑๖   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๔๖ ไร่ 55 ตารางวา น. ส. ๓ เลขที่ ๘๒๖ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๗๑๖   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙. เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง   วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว 6 เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ ห้อง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองกลอย

พระอธิการสุวรรณ อโสโก

วัตถุมงคล วัดหนองกลอย

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว สูง ๕๐. 5 นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๑. ๕ นิ้ว สูง ๔๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐

ที่อยู่ วัดหนองกลอย

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙ บ้านหนองกลอยหมู่ที่ ๖ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: