วัดทองคำอิง

ประวัติ วัดทองคำอิง

วัดทองคำอิง ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๔๐ เดิมเรียกว่า“ วัดคำอิง” หรือ“ วัดคำพิง” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดทองคำอิง วัดนี้มีการสอนพระปริยัติธรรม เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๓ เจ้าอาวาสที่ทราบนาม ๒ รูปคือ ๑. พระอธิการให้ ๒. พระครูนิมุตศาสนกิจได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๖๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๘ เมตรยาว ๑๖ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวัลลภ สุทฺธสีโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดลำคลองหลวง
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดทองคำอิง

พระอธิการวัลลภ สุทฺธสีโล

ที่อยู่ วัดทองคำอิง

A: หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: