วัดช่องแค

ประวัติ วัดช่องแค

วัดช่องแค ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๖๐ เดิมตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องแค ปัจจุบันได้ขยายหมู่บ้านแบ่งเขตท้องที่แยกตำบลใหม่ออกเป็น ๒ ตำบล ซึ่งตำบลที่ตั้งวัดเป็นตำบลพรหมนิมิต ตามนามของหลวงพ่อพรหมดังนั้นในปัจจุบันนี้วัดช่องแคตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๔ ถนนเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่ ๑ ตำบลพรหมนิมิตอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เดิมชื่อ“ วัดหัวเขาช่องแคต่อมาได้ตัดคำว่าหัวเขาออกเพราะไปพ้องกับ "วัดหัวเขาตาคลี” บริเวณเขาช่องแคเป็นสถานที่สงบ มีถ้ำเป็นที่พำนักของพระธุดงค์ พระหลวงพ่อพรหมมาพำนักของพระธุดงค์ที่จาริกผ่านมาได้ ปรากฏว่ามีพระอาวุโสและหลวงพ่อพรหมมาพำนัก บำเพ็ญอยู่เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนต่อมา กำนัน คล้ายมีสวัสดิ์ สิบเอกวุ่นและ นางแตงกวา ตังสุวรรณนางเผือก เพชรมนตรี ได้พร้อมใจกันอาราธนาหลวงพ่อพรหมมาพำนักอยู่บริเวณที่ตั้งวัด ในปัจจุบันมีเจ้าอาวาสมาแล้วจนถึงปัจจุบันรวม ๓ รูปได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐ การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม      เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวิฐปัญญากร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๔๗๙ และส.ค.๑ เลขที่ ๑๔๗ เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๓๖ ตารางวาน. ส. ๓ ก. เนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๙ เมตรยาว ๕๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๕ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๓๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๓ หลังสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารไม้สัก ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๒ หลังโรงครัว ๒ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดบ่อดินขาว (บ่อสาธารณะ)
  • ทิศใต้: จดภูเขา
  • ทิศตะวันออก: จดทางรถไฟสายเหนือ
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้านหนองโนน

เจ้าอาวาส วัดช่องแค

พระครูนิวิฐปัญญากร

วัตถุมงคล วัดช่องแค

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๖๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้วสูง ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มณฑปจัตุรมุข ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อพรหม ถาวโร

ที่อยู่ วัดช่องแค

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๖ ๙๒๑๔