วัดบ้านบุ่ง

ประวัติ วัดบ้านบุ่ง

วัดบ้านบุ่ง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๒๐ วัดบ้านทุ่งตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งชาวบ้านส่วนมากเป็นคนลาวเรียกหนองน้ำว่า “ บุ่ง ” จึงเรียกว่า “ บ้านบุ่ง ” โดยนายปี ปัญญา นายลา อินทสอน นายโหน่งอินทสอน ได้ปรึกษากับชาวบ้าน บ้านทุ่ง เพื่อขออนุญาตสร้างวัด โดยซื้อที่ดินของนายอั้นในราคา ๒ หมื่นบาทในปี พ. ศ. ๒๕๑๐ จำนวน ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา ตามน. ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๕ และได้จัดขายเป็นแปลงๆตามรอบนอก เพื่อนำเงินมาจ่ายให้นายอันพื้นที่จึงเหลือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส คงเหลือที่ดินสร้างวัดจำนวน ๑๓ ไร่ และได้โอนที่ดินจากนายอันให้เป็นชื่อนายปี      

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๗๗๑ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๕    อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ศาลาอเนกประสงค์กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้ คือฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินนายพุทพิลึกยาว ๑๖๐ เมตร
  • ทิศใต้: จดซอยเทศบาลยาว ๑๔๐ เมตร
  • ทิศตะวันออก: จดซอยเทศบาลยาว ๑๔๐ เมตร
  • ทิศตะวันตก: จดถนนลาดยาว-เขาชนกัน

เจ้าอาวาส วัดบ้านบุ่ง

พระครูสมุห์อาชีพ สุรปญฺโญ

วัตถุมงคล วัดบ้านบุ่ง

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๔ นิ้ว สูง 50 นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๘ 

ที่อยู่ วัดบ้านบุ่ง

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๔๙๒ ๑ ๒๒๘