วัดห้วยรั้ว

ประวัติ วัดห้วยรั้ว

วัดห้วยรั้วตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคมพ. ศ. ๒๕๒๘ ได้เริ่มก่อสร้างกุฏิโดยได้รับความช่วยเหลือจาก วัดโพธารามอำเภอเมืองนครสวรรค์ การสัญจรของชาวบ้านใช้เรือเป็นประจำจึงร่วมแรงร่วมใจขนไม้จากวัดโพธารามมาสร้างวัด และมีคุณพยุง มีสำราญ เป็นผู้ถวายที่ดินสร้างวัดจึงตั้งชื่อวัดว่า“ วัดพยุงธรรมาราม” ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง วัดห้วยรั้วตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคมพ. ศ. ๒๕๒๘ และได้เปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า“ วัดห้วยรัว” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคมพ. ศ. ๒๕๔๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๔ เมตรยาว ๔๔ เมตร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๗๑๙ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๖๘

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดคลอง
  • ทิศตะวันตก: จดถนน

ที่อยู่ วัดห้วยรั้ว

A: หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: