วัดหนองพรมหน่อ

ประวัติ วัดหนองพรมหน่อ

วัดหนองพรมหน่อ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖. ๕๐ เมตรยาว ๑๗. ๕๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม           เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระปลัดจักรินทร์ นรินฺโท

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๐๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๓๙

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางหลวง
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองพรมหน่อ

พระปลัดจักรินทร์ นรินฺโท

ที่อยู่ วัดหนองพรมหน่อ

A: เลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: