วัดสระปทุม

ประวัติ วัดสระปทุม

วัดสระประทุม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๖ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๑๐ เดิมชื่อวัดสระบัว เพราะสมัยก่อนเป็นบริเวณที่มีสระบัวกว้างใหญ่ ต่อมาคุณพ่อโชติ – คุณแม่เกิด ทรัพย์ขำ ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินแก่ หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร เพื่อสร้างวัดสระบัว  ปี พ. ศ. ๒๕๕๓ วัดสระบัวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วัดส่งเสริมสุขภาพที่เด่นระดับจังหวัด พ. ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร  การศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๓   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุรศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๔๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๒๓๒  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๖๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง   วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒ กว้าง 5 เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางหลวงแผ่นดินสายเนินมะกอก – โค้งวิจารณ์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนวัดสระบัว
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสระปทุม

พระอธิการสุรศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ

วัตถุมงคล วัดสระปทุม

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว สูง ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูป สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย คือพระศรีอาริยเมตไตรย์ 

ที่อยู่ วัดสระปทุม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: