วัดดงขวาง

ประวัติ วัดดงขวาง

วัดดงขวาง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายนพ. ศ. ๒๕๒๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง มีนามตามชื่อหมู่บ้านโดยมีผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือนายบด สาระชาติ, นายเหี้ยม แตงร่ม, นายจันทร์ แตงร่ม และนายเขียน ฟังเงิน ซึ่งมีนายประดิษฐ์ สังข์ทิพย์ เป็นผู้นำดำเนินการสร้างวัดปัจจุบันมีนามว่า พระอธิการสนั้น ปภสฺสโร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสนั้น ปภสฺสโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙. ๓๐ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังปูชนียวัตถุพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๙๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดดงขวาง

พระอธิการสนั้น ปภสฺสโร

ที่อยู่ วัดดงขวาง

A: เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: