วัดวังบ่อ

ประวัติ วัดวังบ่อ

วัดวังบ่อ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ นายทา นางบุญสม ผ่องศรี บริจาคที่ดินให้สร้างวัดจำนวนเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมทรง ติสฺสวโร  เหล็ก 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๗๘๓   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านวังบ่อ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดวังบ่อ

พระอธิการสมทรง ติสฺสวโร เหล็ก

วัตถุมงคล วัดวังบ่อ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้วสูง ๖๗ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดวังบ่อ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านวังบ่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: