วัดหนองหลวง

ประวัติ วัดหนองหลวง

วัดหนองหลวง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลวงพ่อเดิม พุทธสโร ได้เดินทางมาจากวัดหนองโพ เพื่อพัฒนาวัดต่าง ๆ ในชนบท และท่านได้พักที่สํานักสงฆ์หนองหลวง ได้สร้างอุโบสถที่วัดหนองหลวง เป็นแห่งสุดท้ายในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวิโรจน์ สุตปญฺโญ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๖๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๑๕๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นอาคารไม้   หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   กุฏิสงฆ์ จํานวน 6 หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๆ หลัง   วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารไม้   ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนบ้านหนองหลวง
  • ทิศใต้: จดบ้านปลายราง
  • ทิศตะวันออก: จดบ้านเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวงชนบท

เจ้าอาวาส วัดหนองหลวง

พระอธิการวิโรจน์ สุตปญฺโญ

วัตถุมงคล วัดหนองหลวง

มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

ที่อยู่ วัดหนองหลวง

A: เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: