วัดพุนาค

ประวัติ วัดพุนาค

วัดพุนาคตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ. ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๓๕ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการธงชัย จนฺทโสภโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง วิหาร กว้าง ๕. ๕0 เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ราชพัสดุ

เจ้าอาวาส วัดพุนาค

พระอธิการธงชัย จนฺทโสภโณ

วัตถุมงคล วัดพุนาค

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖0 นิ้ว สูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔

ที่อยู่ วัดพุนาค

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: