วัดหนองโพ

ประวัติ วัดหนองโพ

วัดหนองโพ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๗๔ เดิมเป็นวัดร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา สร้างขึ้นใหม่ประมาณพ.ศ. ๒๓๗๔ และมีต้นโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แผ่กิ่งกระจาย ชาวบ้านเรียกว่า“ วัดสมโภชโพธิ์กระจาย” ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัด“ สมโภชโพธิ์เย็น” สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเปลี่ยนนามวัดเป็น“ วัดหนองโพ” ตามชื่อบ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ. ศ. ๒๕๕๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๑ เมตรยาว ๑๙ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม           เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๔๗๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิปุณพัฒนวงศ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗๑ ไร่ ๑๕.๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๔ (น.ส. ๔จ)  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๗ แปลงเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ๓ งาน ๓๔๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๑๓๙ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๐๗๘                    อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๘ เมตรยาว ๔๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง วิหาร กว้าง ๑๐. ๖๘ เมตรยาว ๑๑. ๔๒ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐  ศาลาบำเพ็ญกุศล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๒ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๒ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะหมายเลข ๓๒๑๒
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองโพ

พระครูนิปุณพัฒนวงศ์

วัตถุมงคล วัดหนองโพ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๖ นิ้วสูง ๑๐๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๘๙ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๔

ที่อยู่ วัดหนองโพ

A: เลขที่ ๒๐๖ ถนน ๓๒๑๒ หางน้ำ-หนองโพ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
T: