วัดหินดาดสามัคคี

ประวัติ วัดหินดาดสามัคคี

 วัดหินดาดสามัคคี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๐ เริ่มตั้งสำนักสงฆ์เมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๒ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะเป็นศาลามุงด้วยหญ้าคา โดยนิมนต์พระแรมเป็นหัวหน้าพระสงฆ์ และได้สร้างศาลาการเปรียญมุงสังกะสี พ. ศ. ๒๕๒๐ พระแรมมรณภาพ จึงได้นิมนต์พระสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งแทนได้สร้างศาลาธรรมสังเวช หอระฆัง เมรุ พ. ศ. ๒๕๔๗ พระสวัสดิ์ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลวังซ่าน เขต ๑ พ. ศ. ๒๕๕๓ พระอธิการสมใจ จิตฺตทนฺโต เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมใจ จิตฺตทนฺโต 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๙ ตารางวา ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๕๓๗๒๕๔๗ และที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๓๑ ก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหินดาดสามัคคี

พระอธิการสมใจ จิตฺตทนฺโต

วัตถุมงคล วัดหินดาดสามัคคี

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ 

ที่อยู่ วัดหินดาดสามัคคี

A: ตั้งอยู่บ้านหินดาด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: