วัดดงแม่ศรีเมือง

ประวัติ วัดดงแม่ศรีเมือง

วัดดงแม่ศรีเมือง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้ชื่อตามชื่อหมู่บ้านโดยเหตุผลที่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า ดงแม่นางเมือง เพราะเป็นเมืองเก่า มีโบราณวัตถุ เช่น เจดีย์ อุโบสถเก่า สมัยทราวดี การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรุติธรรมสาร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๔๖ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๘๖ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ หลัง วิหารกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดกรมศิลปากร
  • ทิศตะวันออก: จดกรมศิลปากร
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดดงแม่ศรีเมือง

พระครูนิรุติธรรมสาร

วัตถุมงคล วัดดงแม่ศรีเมือง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๔ นิ้ว สูง ๑๑๔ นิ้ว สร้างเมื่อ               พ.ศ. ๒๕๑๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ที่อยู่ วัดดงแม่ศรีเมือง

A: เมือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๒ บ้านดงแม่ศรีเมือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: