วัดตาคลี

ประวัติ วัดตาคลี

วัดตาคลี ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๔๗ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า“ วัดตาคลีใหญ่” แต่เดิมเป็นวัดเก่า โบราณไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาแต่สมัยใดเพียงแต่สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างในสมัยอยุธยาเพราะมีซากโบราณสถานปรากฏอยู่บริเวณด้านเหนือของวัดมีร่องรอยฐานรากของอุโบสถที่ก่อด้วยศิลาแลง บนเนินเขา และบริเวณทิศใต้บริเวณที่สร้างพระพุทธโลกนาถมีการพบรากฐานวิหารก่อด้วยศิลาแลงเช่นกัน และได้มีการขุดพบพระนาคปรกปางสมาธิหน้าตักกว้าง ๑๔ นิ้วสูง ๓๕ นิ้วเนื้อหินทรายศิลปะทวาราวดี ๑ องค์ซึ่งได้ประดิษฐาน ที่วัดตาคลีตลอดมานอกจากนั้นได้มีการขุดเครื่องมือเครื่องใช้โบราณประเภทเนื้อสำริดในบริเวณวัดอีกด้วยจึงน่าจะเป็นวัดโบราณมาก่อนต่อมาหลวงพ่อโฉมอดีตเจ้าอาวาสได้พาชาวบ้านบูรณะขึ้นเป็นวัดและมีพระสงฆ์จำพรรษาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสมาแล้วรวมทั้งสิ้น ๖รูป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพันธ์สาธุกิจ (สุรีย์ ถามวโร)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗๐ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๒๗๔ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๒ งาน ๗๔ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๙, ๑๔๙๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ หลัง วิหาร เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเชิงเขาตาคลี
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนประชาอุทิศ
  • ทิศตะวันตก: จดเชิงเขาตาคลี

เจ้าอาวาส วัดตาคลี

พระครูนิพันธ์สาธุกิจ (สุรีย์ ถามวโร)

วัตถุมงคล วัดตาคลี

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. พระพุทธโลกนาถสร้างด้วยคอนกรีตขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ เมตรประดิษฐานบนยอดเขาตาคลีปางสมาธิศิลปะแบบอยุธยาประยุกต์  ๒. รอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานที่มณฑปบนเขา  ๓. พระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะทวาราวดีเป็นเนื้อหินทรายขุดพบที่วัดตาคลี ๔. รูปหล่อหลวงพ่อโฉมและหลวงพ่อโตอดีตเจ้าอาวาส

ที่อยู่ วัดตาคลี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตาคลี ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๘๐ ๑๐๑๔