วัดเกยไชยเหนือ

ประวัติ วัดเกยไชยเหนือ

วัดเกยไชยเหนือ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๙๐ เดิมเรียกว่า“ วัดบรมธาตุ” เพราะมีเจดีย์บรรจุพระสารีริกธาตุ ซึ่งได้สร้างมาก่อนการสร้างวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว 60 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดิน ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา โทรศัพท์ ๐ ๕๖๓๕ ๓๐๖๒ โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๓๐๖๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดแม่น้ำยม
  • ทิศใต้: จดทางรพช. (สายบ้านเนินสนวน-เกยไชยเหนือ)
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำน่าน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดเกยไชยเหนือ

พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์

วัตถุมงคล วัดเกยไชยเหนือ

พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๑๓๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ลักษณะพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๑๑๐ นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ องค์พระธาตุเจดีย์ฐานด้านละ ๘ เมตรสูง ๑๔ เมตร

ที่อยู่ วัดเกยไชยเหนือ

A: เลขที่ ๑ / ๑ บ้านเกยไชยหมู่ที่ ๔ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๕ ๓๐๖๒