วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย

ประวัติ วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย

 วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๓ ได้ขึ้นทะเบียนวัดและรับรองวัด สภาพวัดเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคมพ. ศ. ๒๕๓๓ โดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการพิชัยรัตน์ สนฺตจิตฺโต 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๐๙๘๙     ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๐๙๘๘   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงหน้าจั่วทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธาร
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์และโรงเรียนบ้านธารหวาย
  • ทิศตะวันตก: จดที่นา

เจ้าอาวาส วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย

พระอธิการพิชัยรัตน์ สนฺตจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๒ นิ้วสูง ๑๑๐ นิ้ว เมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๗ นิ้ว สูง ๘๖ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ 

ที่อยู่ วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๒๘๗ ๒๗๙๔