วัดเนินมะกอก

ประวัติ วัดเนินมะกอก

ดเนินมะกอก ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๕๗ มีนามเดิมว่า วัดหนองราง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๙ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๒  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๕๗   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังพระประธานประจำ 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวง

วัตถุมงคล วัดเนินมะกอก

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิสร้าง เมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ ศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๓ 

ที่อยู่ วัดเนินมะกอก

A: หมู่ที่ ๘ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: