วัดศรัทธาราม

ประวัติ วัดศรัทธาราม

วัดศรัทธารามตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ นายแก้วบัวดี เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดศรัทธารามและได้อุทิศที่ดินให้ก่อตั้งวัดจำนวน ๑๗ ไร่และได้สร้างกุฏิขึ้น ๓ หลัง สร้างหอฉัน ๑ หลัง กว้าง ๘ วายาว ๘ วาหลังคามุงหญ้าแฝก การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการมานุรัตจ ฐิตพโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่โฉนดที่ดิน                           เลขที่ ๔๒๔๐๑ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๑๗ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๒๘๐๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                 ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนและที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสายบรรพตพิสัย-โพทะเล
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดศรัทธาราม

พระอธิการมานุรัตจ ฐิตพโล

วัตถุมงคล วัดศรัทธาราม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๙ นิ้ว สูง ๑๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ                 พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ที่อยู่ วัดศรัทธาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑/๓ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: