วัดวังหิน

ประวัติ วัดวังหิน

วัดวังหิน ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมเป็นที่นาโดยนายสีดา ขันการไร่ บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร  การศึกษามีศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรมประจำตำบลห้วยน้ำหอม หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลห้วยน้ำหอม (อปต.)   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการนภดล สุจิตฺโต 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๙๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๔๖๑-๖๒  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตรยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณหมู่บ้าน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณหมู่บ้าน

เจ้าอาวาส วัดวังหิน

พระอธิการนภดล สุจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดวังหิน

พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว ๘๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –ซุ้มประตูวัด สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ –กำแพงวัดสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕  

ที่อยู่ วัดวังหิน

A: อยู่เลขที่ ๙๙ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: