วัดสันติธรรม

ประวัติ วัดสันติธรรม

วัดสันติธรรม ตั้งเมื่อพ.ศ ๒๓๒๐  เดิมเรียกว่าวัดหนองกรด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ ๒๕๐๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐เมตร ยาว ๘๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อ พ.ศ ๒๔๙๒                    การศึกษาและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิมิตธรรมสุทร (ทัน อภิวณฺโณ)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๗๙๐ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๗๙๐ อุโบสถ  กว้าง-๗. ๕๐ เมตร ยาว ๒๑. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตรยาว ๔๗ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอาคารไม้ครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร สร้างเมือพ.ศ. ๒๕๔๒ กว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๑. ๖๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดสันติธรรม

พระครูนิมิตธรรมสุทร (ทัน อภิวณฺโณ)

วัตถุมงคล วัดสันติธรรม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้วสูง ๑๑๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้วสูง ๖๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓

ที่อยู่ วัดสันติธรรม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๓ ๖๔๕