วัดเขาดินวนาราม

ประวัติ วัดเขาดินวนาราม

วัดเขาดิน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ โดยนายจันทร์ อวนศรี เป็นผู้นำในการก่อสร้างวัด  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๕   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระครูนิมิตรธรรมโสภิต   

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖๓ ไร่ ๓ งาน  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๖๔ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒   หอสวดมนต์ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๔๔ เมตรยาว ๔๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ (สายเขาดิน-ไพศาลี) 
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเขาดินวนาราม

พระครูนิมิตรธรรมโสภิต

วัตถุมงคล วัดเขาดินวนาราม

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว สูง ๔๕ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ 

ที่อยู่ วัดเขาดินวนาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่๒ บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: