วัดบางประมุง

ประวัติ วัดบางประมุง

วัดบางประมุง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๐๙ วัดบางประมุงตั้งชื่อวัดตามชื่อบ้าน ในอดีตมีเจ้าอาวาส ๙ รูปปัจจุบันมีเจ้าอาวาส คือ พระครูนิวิฐบุญวัฒน์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาพ. ศ. ๒๔๓๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๓ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวิฐบุญวัฒน์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๗๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๖

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินมีการครอบครอง
  • ทิศใต้: จดที่ดินมีการครอบครอง
  • ทิศตะวันออก: จดคลองบางประมุง
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดบางประมุง

พระครูนิวิฐบุญวัฒน์

วัตถุมงคล วัดบางประมุง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้วสูง ๔๐ นิ้ว

ที่อยู่ วัดบางประมุง

A: เลขที่ ๑ บ้านบางประมุงหมู่ที่ ๕ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: