วัดสังขสุทธาวาส

ประวัติ วัดสังขสุทธาวาส

วัดสังขสุทธาวาสตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๔๓ โดยมีชาวบ้านทั้งชาวไทยและชาวจีนร่วมใจกันจัดสร้างวัดขึ้น ในระยะแรกขนานนามว่าวัดใหม่ไทยจีนศรัทธาธรรม ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า                      วัดสังขสุทธาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประจวบ ทนตกาโย 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๑๖   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗. ๕๐ เมตร ยาว ๒๐. ๙๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘. ๒๐ เมตร ยาว ๑๘. ๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕. ๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ กว้าง ๘.๓๐ เมตร ยาว ๘.๓๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำปิง

เจ้าอาวาส วัดสังขสุทธาวาส

พระอธิการประจวบ ทนตกาโย

วัตถุมงคล วัดสังขสุทธาวาส

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๑๕๕ นิ้ว สร้างเมื่อ                 พ.ศ. ๒๕๐๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ วิหารหลวงพ่อพระครูนิสัยสุทธิคุณ (ทองหล่อจิตฺตสุโภ)  

ที่อยู่ วัดสังขสุทธาวาส

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: