วัดท่าพระเจริญพรต

ประวัติ วัดท่าพระเจริญพรต

วัดท่าพระเจริญพรต ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๑๙๕๓ วัดท่าพระเจริญพรต เดิมเรียกว่าวัดบ้านมะเกลือ เพราะบริเวณโดยรอบบ้านแต่เดิมเป็นดงต้นมะเกลือ เริ่มสร้างวัดเมื่อพ. ศ.๑๙๔๓ ปัจจุบันวัดท่าพระเจริญพรต เป็นวัดประจำตำบลบ้านมะเกลือและ เป็นศูนย์กลางการศึกษาของพระภิกษุสามเณรโดยเปิดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ซึ่งเริ่มดำเนินการเรียนการสอนมา ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๑๙๕๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๕. ๕ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม       เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๓ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี         เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๑ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ       เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๖ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด               เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๗ นอกจากนี้มีโรงเรียนการกุศลของวัด         เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูป ปัจจุบัน คือ พระนิโรธรักขิต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา น. ส.๓ เลขที่ ๕๗ เล่ม ๑๘ หน้า ๑๖๒ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา น.ส.๓ก. เลขที่ ๗๔ อุโบสถ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๕, ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๑๙๕๓ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๙. ๔๐ เมตรยาว ๔๒. ๕๕ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ ๒๕๐๓ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๗ หลัง วิหาร กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๗ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๗ล ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้ มีหอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินส่วนบุคคล
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินส่วนบุคคล
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดท่าพระเจริญพรต

พระนิโรธรักขิต

วัตถุมงคล วัดท่าพระเจริญพรต

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้วสูง ๑๒๐ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๑๙๕๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๕๓ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ.๒๕๓๖

ที่อยู่ วัดท่าพระเจริญพรต

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: