วัดดอนคา

ประวัติ วัดดอนคา

วัดดอนคา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐.๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการมงคลชัย ปภสฺสโร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๑๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง   วิหาร กว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๑.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง วิหารพระครูนิมิตธรรมาภรณ์ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

เจ้าอาวาส วัดดอนคา

พระอธิการมงคลชัย ปภสฺสโร

วัตถุมงคล วัดดอนคา

 มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้ว สูง ๑๓๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๑ นิ้ว สูง ๙๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ที่อยู่ วัดดอนคา

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านดอนคา หมู่ที่ ๑ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๒๓๒ ๔๗๒๒