วัดเขาใบไม้

ประวัติ วัดเขาใบไม้

วัดเขาใบไม้ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคมพ. ศ. ๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนเมษายน ๒๕๓๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม                  เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี                   เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐  นอกจากนี้มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์      เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๙ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาเสริมศักดิ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๑ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ หลังศาลาอเนกประสงค์กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๐ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๗, ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๓ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดภูเขาใบไม้
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเขาใบไม้

พระมหาเสริมศักดิ์

วัตถุมงคล วัดเขาใบไม้

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๙ สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๓ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระสังกัจจายน์

ที่อยู่ วัดเขาใบไม้

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๒ บ้านเขาใบไม้ ถนนเจ้าเงาะหมู่ที่ ๖ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๔๒๖ ๒๑๔๑